Till innehåll på sidan

Läxhjälp

Vi har på skolan under en längre period diskuterat läxor. Vi har tittat på aspekter som att läxor kan skapa konflikter hemma, olika förutsättningar av stöd hemifrån, utformandet av olika slags läxor, återkoppling av läxor, träningseffekten, planeringseffekten, förväntningar från oss, föräldrar, eleverna själva, nästkommande skola, forskningen (det finns inte mycket forskning på området), studieteknik, stress, nytta. 

Vi anser att eleverna, för sin kunskapsinhämtning, måste sköta en del repetition och läsning utanför lektionstid. Detta individuella arbete finns det inte tid till på den ordinarie lektionstiden i skolan. Eleverna behöver också träna på att planera och strukturera och lämna in uppgifter i tid och på så sätt ta eget ansvar.

Vi pedagoger på Ålstensskolan har enats om att ge eleverna läxor under följande förutsättningar:
• läxan ska vara kopplad till aktuell undervisning och inte vara ny kunskap
• läxan ska återkopplas- följas upp på lektionstid i direkt anslutning till läxan
• varje läxa måste ha ett tydligt syfte och vara genomtänkt
• vad läxan går ut på måste vara tydligt för eleven
• Eleven ska kunna klara av läxor på egen hand.  Ibland måste en vuxen hemma lyssna på läsningen, vara bollplank, hjälpa till med sammanfattning etc.

Exempel på läxor:
• Befästning av kunskaper samt färdighetsträning; till exempel läsning, glosor, multiplikationstabeller, klockan …
• Läsning av bloggar
• Intervjuer
• Informationsinhämtning
• Se en film
• Reflektera/tänka
• Flipped classroom (läraren ger webbaserade genomgångar som hemläxa istället för föreläsningen i klassrummet, vilket ger tid och utrymme i klassrummet för gemensamma reflektioner och diskussioner om ämnet)

Så här organiserar vi:
• Vi på skolan står för läxhjälp en till två gånger i veckan för samtliga elever på bestämda dagar utanför lektionstid (antal tillfällen beroende av årskurs). Målsman och elev kommer överens om man vill använda stödet. Då bokar man upp sig med läraren. Är man anmäld ska man gå varje gång tills annan överenskommelse.
• För att ge en förståelse för det egna ansvaret med läxor kommer eleverna senast i åk 4 på våren själva göra anteckningar om sina läxor i en läxbok (en del barn kommer att behöva stöd från läraren med detta).
• Läxan bör i möjligaste mån ges veckovis, från till exempel en onsdag till nästa onsdag. Detta för att eleven ska kunna planera sin läxläsning och ta ansvar. I en del ämnen kan det bli tätare läxor av pedagogiska skäl.

Pedagogerna på Ålstensskolan

Dela: